Kadrovska komisija

Centralna kadrovska komisija (CKK) Platforme za progres je stranački organ koji čini sedam članova iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz reda članstva koje trenutno živi u iseljeništvu. Predsjedništvo Platforme za progres imenovalo je CKK u cilju da ona preuzme određene zadatke i odgovornosti koji se direktno tiču kontakata sa kadrovskim komisijama na nivou regija i općina, odnosno gradova, gdje djeluju regionalne i lokalne organizacije ove Stranke.

Prema Odluci Predsjedništva, CKK je odgovorna za pronalaženje političkih talenata unutar i izvan Platforme za progres, te za uspostavljanje sistema obrazovanja sadašnjih i budućih kadrova kao i njihovu pripremu za nastup u predizbornoj kampanji i za izbore.

Članovi Komisije sastaju se najmanje jedanput sedmično, na zajedničkim sjednicama. Po potrebu učestvuju u sjednicama drugih stranačkih organa. Svakodnevno interno komuniciraju i donose zajedničke odluke o pitanjima koja u formi molbi, zahtjeva, primjedbi ili traženih savjeta stižu na adresu CKK.

Za svoj rad CKK direktno odgovara Predsjedništvu Platforme za progres i o svom radu Predsjedništvu podnosi pismeni i usmeni izvještaj na sedmičnoj bazi.

CKK je naročito aktivna u analizi kandidatura za izbore i u saglasnosti sa svim drugim nivoima stranačke organizacije, nastoji osigurati objektivno ocjenjivanje pojedinačnih kandidata čija će imena predstavljati Platformu za progres na izborima u Bosni i Hercegovini. Specifičnost ovog organa Platforme za progres je da njegovi članovi ne mogu biti kandidati na izbornim listama, čime se nastoji osigurati njihova objektivnost i nepristrasnost u donošenju odluka.